[fbls]

Zastanawiając się nad wyborem spółki jawnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinieneś zdawać z tego, czym spółka jawna różni się od innych spółek. Bez tej wiedzy Twoja decyzja odnośnie wyboru tej albo innej formy prowadzenia działalności gospodarczej może nie być w pełni świadoma.

W związku z tym za jakiś czas możesz żałować, że podjęta przez Ciebie decyzja była decyzją błędną. Abyś mógł podjąć tą istotną decyzje w sposób w pełni świadomy w tym materiale wideo wyjaśnię Ci czym różni się spółka jawna od spółki komandytowej.

Na wstępie musisz wiedzieć o jednej niezwykle istotnej rzeczy. Spółka jawna oraz spółka komandytowa są spółkami osobowymi, które są ze sobą związane w bardzo silny sposób. Spółka jawna jest pewnym wyjściowym modelem dla spółki komandytowej, ale też dla innych spółek osobowych. W kwestiach, które nie są przedmiotem odrębnej regulacji dotyczącej danego typu spółki do każdej ze spółek osobowych stosuje się przepisy prawne dotyczące spółki jawnej.

Spółka komandytowa różnicuje odpowiedzialność wspólników za długi spółki

Spółka jawna odróżnia się od spółki komandytowej m.in. zakresem odpowiedzialności wspólników za długi.Rzeczą, która przede wszystkim odróżnia spółkę jawną od spółki komandytowej jest występowanie w spółce komandytowej dwóch grup wspólników. Pierwszą z tych grup są komplementariusze – wspólnicy ponoszący nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej.

Drugą z tych grup są komandytariusze – wspólnicy ponoszący bardzo ograniczoną odpowiedzialność za długi spółki. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości tak zwanej sumy komandytowej (określanej w umowie spółki) albo w ogóle wyłączona w przypadku wniesienia do spółki komandytowej wkładu odpowiadającego co najmniej wysokości sumy komandytowej.

Zróżnicowanie takie nie występuje w spółce jawnej. Wobec wierzycieli tej spółki wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie bez ograniczeń. Ewentualne ograniczenia w tym zakresie zawarte w umowie spółki jawnej mają skutek wyłącznie wewnętrzny, to jest obowiązują jedynie pomiędzy wspólnikami tej spółki.

Spółka komandytowa różnicuje także inne prawa i obowiązki wspólników

Zróżnicowanie grup wspólników w spółce komandytowej ma także inne praktyczne konsekwencje związane z funkcjonowaniem tej spółki. Komandytariusze co do zasady nie są zobowiązani do prowadzenia spraw spółki, to jest podejmowania bieżących decyzji dotyczących funkcjonowania spółki.

Komandytariusze nie posiadają także prawa do reprezentowania spółki na zewnątrz, to jest oświadczania woli spółki komandytowej wobec osób trzecich. W zakresie reprezentacji spółki mieści się na przykład podpisywanie umów w imieniu tej spółki. Komandytariusz może działać w imieniu spółki jedynie jako pełnomocnik.

Sytuacja wygląda całkowicie odmiennie w przypadku spółki jawnej. W tej spółce każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia spraw spółki, przynajmniej w zakresie nieprzekraczających tak zwanego zwykłego zarządu (czyli spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem spółki jawnej). W takim samym zakresie każdy ze wspólników może reprezentować spółkę na zewnątrz.

Spółka jawna a spółka komandytowa – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Różnice pomiędzy spółką jawną oraz spółką komandytową wynikają przede wszystkim ze zróżnicowania roli wspólników w spółce komandytowej. Prawa i obowiązki komandytariuszy są w dużej mierze ograniczone, przy czym w zamian za to ponoszą oni mocno ograniczoną odpowiedzialność za długi spółki.

Prawa i obowiązki wspólników wszystkich wspólników spółki jawnej są z kolei co do zasady równe. Oczywiście możliwe jest ich kształtowanie w umowie spółki, nie mniej jednak nie wszystkie zmiany odniosą skutek w stosunkach zewnętrznych spółki – zwłaszcza w zakresie próby zróżnicowania odpowiedzialności wspólników za długi spółki jawnej.

Na koniec chciałbym abyś pamiętał o jednym. Różnice przedstawione w tym materiale wideo nie są wszystkimi różnicami pomiędzy spółką jawną oraz spółką komandytową. Oddaję one jednak istotę różnicy pomiędzy tymi spółkami, dlatego warto abyś to właśnie o tych różnicach pamiętał w pierwszej kolejności.

[fbls]