[fbls]

Zastanawiając się nad wyborem spółki jawnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinieneś zdawać z tego, czym spółka jawna różni się od innych spółek. W dwóch poprzednich materiałach wideo wyjaśniłem czym różni się spółka jawna od spółki cywilnej oraz czym różni się spółka jawna od spółki komandytowej – jeżeli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać się z tymi materiałami, zrób to teraz.

Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci kilka najistotniejszych moim zdaniem różnic pomiędzy spółką jawną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na to, że prawem spółek zajmuje się na co dzień swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielę się także na blogu poświęconym wyłącznie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem spółki z o.o. znajdziesz tam wiele przydatnych informacji na ten temat.

Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za długi spółki

Pierwszą i prawdopodobnie najistotniejszą z punktu widzenia wielu wspólników różnicą pomiędzy spółką jawną oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak ponoszenia przez wspólników odpowiedzialności za długi spółki z o.o.. Jest to jedna z kluczowych zasad konstrukcyjnych spółek kapitałowych, chociaż oczywiście od tej zasady istnieją pewne odstępstwa – w wyjątkowych przypadkach odpowiedzialność za długi tej spółki mogą ponosić na przykład członkowie zarządu, a nawet wspólnicy tej spółki.

W tym momencie przypominam, że wspólnicy spółki jawnej ponoszą nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za długi tej spółki. Chociaż ich odpowiedzialność ma tak zwany charakter subsydiarny (aktualizuje się zasadniczo dopiero w braku zapłaty długów przez samą spółkę), to potrafi być dużym problemem w sytuacji braku zrealizowania zakładanych planów biznesowych.

Spółka z o.o. jest bardziej skomplikowana podatkowo

Drugą równie istotną różnicą są inne zasady opodatkowania spółek jawnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występuje tak zwane zjawisko podwójnego opodatkowania – podatek dochodowy płacony jest niejako kaskadowo:

  1. przez spółkę z o.o. płacącą podatek dochodowy od osób prawnych,
  2. przez wspólników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych albo od osób prawnych w zakresie wypłacanej dywidendy.

Problem ten nie występuje w przypadku spółki jawnej, ponieważ podatek dochodowy jest płacony wyłącznie przez wspólników tej spółki.

Spółka z o.o. działa przez organy

Do działania spółki z o.o., w odróżnieniu od spółki jawnej, wymagany jest udział co najmniej jednego wspólnika.Trzecią istotną różnicą dotyczącą codziennego funkcjonowania spółek jawnych oraz spółek z o.o. jest działanie spółki z o.o. przez organy, a nie bezpośrednio poprzez wspólników, jak ma to miejsce w przypadku spółki jawnej.

Spółka z o.o. działa co najmniej przez 2 organy – zarząd (prowadzący bieżące sprawy spółki oraz reprezentujący spółkę na zewnątrz) oraz zgromadzenie wspólników (składające się ze wszystkich wspólników oraz podejmujące decyzje strategiczne dla spółki). W spółce z o.o. możliwe jest także powołanie rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej.

Oczywiście nie jest wykluczone prowadzenie bieżących spraw spółki przez wspólników spółki powołanych jako członkowie zarządu. Spółka jawna działa z kolei bezpośrednio przez swoich wspólników, w ramach tej spółki nie funkcjonują żadne organy. To wspólnicy prowadzą bieżące sprawy spółki oraz reprezentują spółkę na zewnątrz.

Co więcej w przypadku spółki jawnej nie jest możliwe powierzenie prowadzenia bieżących spraw spółki tylko i wyłącznie osobom trzecim – zakaz taki przewiduje wprost Kodeks spółek handlowych.

Spółka z o.o. może mieć tylko jednego wspólnika

Czwartą istotną różnicą pomiędzy spółką jawną oraz spółką z o.o. jest możliwość funkcjonowania tak zwanych jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka taka może istnieć mając w składzie wyłącznie jednego wspólnika, chociaż są w tym zakresie przewidziane pewne ograniczenia.

W przeciwieństwie do spółki z o.o., dla powstania spółki jawnej konieczne jest zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników.

Spółka z o.o. a spółka jawna – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka jawna oraz spółka z o.o. różnią się od siebie w bardzo dużym stopniu. Dwie kluczowe z punktu widzenia wspólników różnice dotyczą zasad ponoszenia odpowiedzialności za długi spółek oraz zasad opodatkowania zysków wypracowanych przez spółki. Dwie pozostałe zasadnicze różnice dotyczą działalności spółki z o.o. przez organy, a nie przez osoby wspólników oraz możliwości funkcjonowania jednoosobowych spółek z o.o..

[fbls]