[fbls]

Kto może być wspólnikiem spółki jawnej? To pytanie jest bardzo ogólne i w rzeczywistości bardzo rzadko zadawane przez osoby zainteresowane założeniem spółki jawnej. Z kwestią osób uprawnionych do bycia wspólnikiem spółki jawnej związane są jednak pytania dużo bardziej szczegółowe, na przykład: czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka cywilna może być wspólnikiem spółki jawnej?

W związku z tym warto jednak zastanowić się nad tym kto może być wspólnikiem spółki jawnej. W tym materiale wideo przedstawię Ci 3 kategorie osób, które mogą być wspólnikami spółki jawnej.

Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby niepełnoletnie

Wspólnikami w spółce jawnej mogą być różne podmioty, w tym osoby fizyczne.Do pierwszej kategorii osób, które mogą być wspólnikami spółki jawnej należą osoby fizyczne. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – w uproszczeniu osoby dorosłe, które nie zostały ubezwłasnowolnione.

Wspólnikami mogą być jednak także osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, na przykład osoby niepełnoletnie. Osoby takie jako wspólnicy spółki są reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustawowych – w szczególności przez swoich rodziców.

Dla zawarcia umowy spółki jawnej przez takie osoby może być jednak konieczne uzyskanie specjalnej zgody – na przykład zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu w zakresie zarządu majątkiem osoby niepełnoletniej przez jej rodziców.

Wspólnikiem spółki jawnej może być spółka z o.o.

Do drugiej kategorii osób, które mogą być wspólnikami spółki jawnej należą osoby prawne. Osobami prawnymi są między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Osoby prawne mogą zawierać umowę spółki jawnej także między sobą, to jest bez udziału osób fizycznych. W związku z tym nie jest wykluczone zawarcie umowy spółki jawnej przez dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będące jedynymi wspólnikami tej spółki.

Wspólnikiem spółki jawnej może być inna spółka jawna

Do trzeciej kategorii osób, które mogą być wspólnikami spółki jawnej należą tak zwane niepełne osoby prawne. Niepełne osoby prawne to jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odpowiednia ustawa (na przykład Kodeks spółek handlowych) przyznaje zdolność prawną.

Do tej kategorii osób należą między innymi wszystkie osobowe spółki prawa handlowego, to jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółko komandytowo – akcyjna. W związku z tym nie jest wykluczone, że jedna spółka jawna będzie wspólnikiem innej spółki jawnej.

Czy cudzoziemcy mogą być wspólnikami spółki jawnej?

Inną kategorią osób, które potencjalnie mogą być wspólnikami spółki jawnej są cudzoziemcy – tak osoby fizyczne jak i osoby prawne albo ułomne osoby prawne z kapitałem zagraniczym. Pod jakimi warunkami takie osoby mogą być wspólnikami spółki jawnej wyjaśnię w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Wspólnicy spółki jawnej – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Wspólnikami spółki jawnej mogą być trzy kategorie osób: osoby fizyczne, osoby prawne oraz tak zwane ułomne osoby prawne – jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (na przykład inne osobowe spółki prawa handlowego)

Zawieraniu umowy spółki jawnej przez niektóre osoby mogą towarzyszyć jednak pewne ograniczenia – na przykład zgoda sądu rodzinnego na zawarcie umowy spółki przez osobę niepełnoletnią, czyli nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.

[fbls]