[fbls]

Zastanawiając się nad wyborem spółki jawnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinieneś zdawać z tego, czym spółka jawna różni się od innych spółek. W innym przypadku podjęta przez Ciebie decyzja o wyborze danego typu spółki może okazać się wadliwa.

W poprzednim materiale wyjaśniłem czym różni się spółka jawna od spółki komandytowej – innej z handlowych spółek osobowych. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić Ci czym różni się spółka jawna od spółki cywilnej – spółki, która jest najczęściej wykorzystywaną spółką w Polsce.

Z uwagi na to, że prawem spółek zajmuje się na co dzień swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielę się także na blogu poświęconym wyłącznie spółce cywilnej. Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej znajdziesz tam wiele przydatnych informacji na ten temat.

Spółka cywilna to tylko umowa bez odrębności prawnej od wspólników

Pierwszą niezwykle istotną różnicą pomiędzy spółką jawną oraz spółką cywilną jest podmiotowość prawna spółki jawnejspółka jawna należy do tak zwanych ułomnych osób prawnych. Podmiotowość prawna oznacza zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, pośrednio także do bycia stroną różnego rodzaju postępowań – na przykład administracyjnych i sądowych.

Spółka cywilna takiej podmiotowości nie posiada. Wobec tego to nie spółka cywilna jest podmiotem praw oraz obowiązków, lecz wspólnicy tej spółki. W związku z tym, to nie spółka cywilna jest właścicielem nieruchomości, stroną postępowań sądowych lub administracyjnych oraz przedsiębiorcą, lecz wspólnicy tej spółki.

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają osobiście za długi spółki w każdej chwili

Spółka jawna w przeciwieństwie do spółki cywilnej posiada podmiotowość prawną.Drugą istotną różnicą pomiędzy spółką jawną oraz spółką cywilną jest różnica w zakresie odpowiedzialności wspólników za długi tych spółek. Tak wspólnicy spółki jawnej, jak i wspólnicy spółki cywilnej ponoszą nieograniczoną osobistą odpowiedzialność za długi tych spółek.

Wspólnicy spółki jawnej ponoszą jednak tak zwaną subsydiarną odpowiedzialność za długi spółki jawnej – odpowiedzialność ta aktualizuje się dopiero w momencie, w którym:

  1. egzekucja z majątku spółki jawnej była już bezskuteczna,
  2. egzekucja z majątku spółki jawnej prowadzona w przyszłości byłaby oczywiście bezskuteczna.

Upraszczając tą kwestię, to spółka jawna najpierw samodzielnie odpowiada za swoje długi, zaś wspólnicy są zobowiązani do ich pokrycia dopiero kiedy spółka nie była do tego zdolna samodzielnie.

Swoboda w kształtowaniu umowy spółki cywilnej jest większa

Po trzecie spółka jawna oraz spółka cywilna funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów. Zasady funkcjonowania spółki jawnej określa w największej mierze Kodeks spółek handlowych, podczas gdy spółka cywilna funkcjonuje na podstawie Kodeksu cywilnego.

Na pewno sposób uregulowania funkcjonowania spółki jawnej jest dużo bardziej obszerny niż ma to miejsce w stosunku do spółki cywilnej. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy dla wspólników spółki cywilnej.

Oczywiście związana jest z tym także swoboda ułożenia stosunków panujących pomiędzy wspólnikami. W przypadku spółki cywilnej jest ona większa niż ma to miejsce w przypadku spółki jawnej.

Spółka jawna podlega wpisowi do KRS

Po czwarte, spółka jawna w przeciwieństwie do spółki cywilnej wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jawna powstaje dopiero w momencie jej wpisu do KRS.

Obowiązek wpisu do KRS niesie za sobą szereg konsekwencji praktycznych – na przykład możliwość posługiwania się w obrocie odpisami z KRS (ujawniającymi osoby uprawnione do reprezentacji spółki jawnej) oraz powoływanie się na domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w tym rejestrze.

Z obowiązkiem wpisu do KRS związana jest naturalnie konieczność aktualizowania danych znajdujących się w rejestrze – na przykład zmian w składzie wspólników, czy składania sprawozdań finansowych. Obsługa tego procesu może powodować pewne koszty funkcjonowania spółki jawnej, które to koszty nie występują w przypadku spółki cywilnej.

Spółka jawna a spółka cywilna – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka jawna oraz spółka cywilna różnią się od siebie w bardzo istotny sposób.

Kluczowe z punktu widzenia wspólników są dwie różnice – zakres odpowiedzialności za długi spółki (wspólnicy spółki jawnej ponoszą tak zwaną subsydiarną) oraz zdolność spółki jawnej do bycia podmiotem praw i obowiązków.

Spółki te działają także na podstawie innych reżimów prawnych, w konsekwencji czego wymagany jest wpis spółki jawnej do KRS.

[fbls]