[fbls]

W jednym z poprzednich wpisów dotyczącym minimalnej treści umowy spółki jawnej wyjaśniałem, że określenie wkładów wnoszonych do spółki jawnej stanowi bardzo ważny element umowy tej spółki – określenie wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników stanowi niezbędny element umowy spółki jawnej.

Informacja ta świadczy o tym, że wkłady wnoszone przez wspólników mają duże znaczenie dla spółki jawnej. Co jeszcze musisz wiedzieć na temat wkładów wnoszonych do tej spółki? W ramach tego wpisu przedstawię ci 5 podstawowych informacji na temat wkładów do spółki jawnej.

1. Jaki wkład można wnieść do spółki jawnej?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć na temat wkładu do spółki jawnej jest to – co może zostać wniesione jako wkład do tej spółki. Jako wkład do spółki jawnej może zostać wniesionych bardzo wiele rzeczy, przy czym pojęciem rzeczy posługuje się tutaj w pewnym uproszczeniu.

Do spółki może zostać wniesiony wkład pieniężny (czy to w formie gotówki, czy też w formie przelewu bankowego na rachunek spółki), a także wkład niepieniężny (wkład inny niż określona suma pieniężna – na przykład nieruchomość, czy rzecz ruchoma).

Co najistotniejsze i co odróżnia spółkę jawną od spółek kapitałowych (w szczególności od spółki z o.o.) wkładem do spółki może być także świadczenie na rzecz spółki pracy albo inny usług. W przypadku spółek kapitałowych zakaz wnoszenia takiego wkładu przewiduje wprost art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

2. Wkłady wnoszone do spółki mają równą wartość

Drugą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć na temat wkładów do spółki jawnej jest to, że zasadą jest równa wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników. Odejście od tej zasady jest możliwe poprzez odpowiednie określenie wartości wkładów w umowie spółki jawnej. Wynika to z art. 48 Kodeksu spółek handlowych przewidującego, że w razie wątpliwości uważa się wkłady wniesione przez wspólników za równe.

3. Kto wycenia wkłady w spółce jawnej?

Wkład wspólnika do spółki jawnej może mieć charakter wkładu pieniężnego.Trzecią rzeczą, którą powinieneś wiedzieć na temat wkładów do spółki jawnej jest to, że wspólnicy dokonują samodzielnej wyceny wkładów wnoszonych do spółki. W związku z tym, tym w zakresie wyceny wkładów istnieje dosyć duża swoboda – wyceny wkładów nie kontroluje ani biegły rewident, ani sąd rejestrowy podczas procesu rejestracji spółki jawnej. Na blogu wkrótce znajdziesz dużo bardziej obszerny wpis dotyczący sposobu wyceniania wkładów wnoszonych do spółki jawnej.

4. Czy wspólnika nie można zwolnić od obowiązku wniesienia wkładu?

Czwartą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć na temat wkładów do spółki jawnej jest to, że do wniesienia wkładu zobowiązany jest każdy wspólnik. Nie może zostać skonstruowana umowa spółki jawnej, w której do wniesienia wkładów zobowiązanych jest jedynie część wspólników, zaś na inną część wspólników taki obowiązek nie został nałożony. Obowiązek wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego (czyli każdej spółki działającej na podstawie Kodeksu spółek handlowych) przewiduje art. 3 Kodeksu spółek handlowych.

5. Jak wkład do spółki wpływa na udział kapitałowy w spółce jawnej?

Piątą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć na temat wkładów do spółki jest to, że wkład wniesiony przez wspólnika do spółki stanowi podstawę określenia udziału kapitałowego tego wspólnika w spółce jawnej. Udział kapitałowy nie stanowi jednostki uczestnictwa w spółce (jak ma to miejsce w przypadku udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o., czy akcji w spółce akcyjnej).

Udział kapitałowy to wartość rozrachunkowa służącą do określania praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej przysługujących mu w pewnych przypadkach – na przykład wysokości należnego wspólnikowi majątku spółki w przypadku wystąpienia ze spółki albo likwidacji spółki. O udziale kapitałowym w spółce z o.o. opowiem szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Wkłady do spółki jawnej – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Do wniesienia wkładu do spółki jawnej jest zobowiązany każdy wspólnik tej spółki. Pojęcie wkładu jest bardzo szerokie, w przypadku spółki jawnej mieści się w nim także świadczenie na rzecz spółki pracy lub usług. Wspólnicy dokonują samodzielnej wyceny wartości wniesionych wkładów. W przypadku wątpliwości co do wartości wniesionych wkładów, przyjmuje się ich równą wartość. Wkłady wniesione do spółki jawnej stanowią podstawę obliczenia udziału kapitałowego – wyznaczającego między innymi majątek należny wspólnikowi w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej.

[fbls]